เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 14 ตุลาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตร.9
6 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตร.9
7 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
12 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library