1403 1486 1416 1504 1910 1858 1540 1318 1569 1848 1666 1045 1377 1003 1944 1644 1741 1876 1523 1887 1790 1773 1733 1808 1953 1585 1781 1528 1858 1249 1195 1147 1023 1092 1403 1978 1724 1522 1841 1760 1985 1411 1975 1924 1470 1633 1065 1603 1805 1635 1675 1400 1362 1857 1251 1996 1961 1001 1345 1768 1097 1481 1182 1252 1779 1194 1499 1854 1518 1063 1326 1004 1464 1222 1932 1624 1392 1192 1189 1561 1330 1422 1351 1690 1986 1637 1811 1598 1649 1083 1811 1608 1814 1777 1244 1972 1093 1403 1670 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง ตำราวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิสัญญีวิทยารามาธิบดี =Ramathibodi Textbookof basic science in anesthesiology /บรรณาธิการ, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม
 ISBN 9786162799334
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: Ramathibodi Textbook of basic science in anesthesiology
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 เลขเรียก WO275 ต367
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม xxiv ; 1042 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
 หมายเหตุ Contents: ... วิสัญญีวิทยา (Introduction to Anesthesia)... ฟิสิกส์สำหรับวิสัญญีวิทยา (Physics in Anesthesia)... กายวิภาคสำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Anatomy for Regional Anesthesia) ... ระบบประสาทวิทยาพื้นฐานและการระงับความรู้สึก (Basic Neurologic System and Anesthesia) ... สรีรวิทยาของระบบหายใจ (Physiology of Respiratory System)... สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร (Physiology of Gastrointestinal System)... กายวิภาคและสรีรวิทยาของไตและทางเดินปัสสาวะ(Anatomy and physiology of urinary system)...ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ( Endocrine and metabolism)... ระบบโหลิตวิทยา (Hematologic system) ... ระบบภูมิคุ้มกัน (Immunologic system)... สารนํ้าและอีเลคโทรไลท์ (Fluid and Electrolytes)... สมดุลกรด - ด่าง และการตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง (Acid-Base Balance and Blood Gas Analysis) ... โภชนศาสตร์ในผู้ป่วยวิกฤต (Nutritional Support in Critically Ill Patients) ... การควบคุมอุณหภูมิกาย (Temperature Regulation)... ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา (Basic pharmacology)... ยาระงับความรู้สึกชนิดไอระเหย (Inhalation Anesthetics)... ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ (Intravenous Anesthetics)... ยาระงับปวดกลุ่มพีออยด์ (Opioid Analgesia) .... ยาระงับปวดกลุ่ม non-opioid (Non-opioid Analgesics)... ยาคลายกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Blocking Agents) ... ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthetics) ... ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Drugs)... ยาที่ออกฤทธิ์ต่อรบบทางเดินหายใจ (Druds for Respiratory System)... ยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก (Other Drugs Related to Anesthesia)... ปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interactions) ... ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drugs Reactions)... หลักการเฝ้าระวัง (Principles of Monitoring)... การติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Monitoring) ... การเฝ้าระวังระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Monitorings)... การเฝ้าระวังระบบไหลเวียนเลือดด้วย Invasive Monitorings(Invasive Cardiovascular Pressure Monitorings)... คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับวิสัญญีแพทย์ (Electrocardiography for Anesthesiologists)... การเฝ้าระวังระบบการหายใจ (Respiratort Monitoring) ... ออกซิเจนในเลือดแดงและเนื้อเยื่อ (Arterial and Tissue Oxygenation)... การเฝ้าระวังอุณหภูมิกาย (Temperature Monitoring) ... บันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกในฐานะเครื่องมือเฝ้าระวัง (The Anesthesia Record as a monitor)... เครื่องให้ยาดมสลบ (Anesthesia Machines)... วงจรให้ยาดมสลบ (Anesthesia Breathing Systems)... เครื่องระเหยยาดมสลบ (Vaporizers)... เครื่องช่วยหายใจในเครื่องดมยาสลบ (Anesthesia Ventilators)... เครื่องให้ยาระงับความรู้สึกชนิดบริหารเข้าหลอดเลือดดำโดยวิธีควบคุมเป้าหมาย (Target Controlled Infusion Systems)... อุปกรณ์ให้ยาทางช่องนํ้าไขสันหลังและช่องเหนือเยื่อดูรา (Spinal and Epidural Drug Delivery Systems)... เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด PCA (Patients Controlled Analgesia)... อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิสำหรับร่างกาย (Warming and cooling Equipment)... เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Defibrillators and Pacemakers)... อันตรายจากไฟฟ้า ไฟไหม้ และระเบิดในห้องผ่าตัด (Electrical Fire and Explosion Hazards in Operating Room) ... การทำให้ปราศจากดชื้อและการยับยั้งการติดเชื้อ (Sterilization and Disinfection)... การตรวจทางรังสีวิทยาของกระดูกสันหลังส่วนคอสำหรับวิสัญญีแพทย์ (Imaging of carvical Spine for Anesthesiologists)... การตรวจทางรังสีวิทยาของกระดูกสันหลังส่วนเอวสำหรับวิสัญญีแพทย์ (Imaging of Lumbosacral Spine for Anesthesiologists)... การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวิสัญญีแพทย์ (Magnetic Resonance Imaging for Anesthesiologists)
 หัวเรื่อง Anesthesia
 หัวเรื่อง วิสัญญีวิทยา
 หัวเรื่อง วิสัญญี--ตำราเรียน
 หัวเรื่อง ระงับความรู้สึก
 ผู้แต่งร่วม ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
 เชื่อมโยง Table of Contents (Content)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WO275 ต367 ฉ.1 
  Barcode: 006894
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WO275 ต367 ฉ.2 
  Barcode: 006895
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WO275 ต367 ฉ.3 
  Barcode: 006896
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WO275 ต367 ฉ.4 
  Barcode: 006897
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WO275 ต367 ฉ.5 
  Barcode: 006898
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Anesthesia]
    หัวเรื่อง [วิสัญญีวิทยา]
    หัวเรื่อง [ระงับความรู้สึก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราวิทยาศาสตร์พ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library