1562 1126 1120 1439 1593 1244 1801 1168 1640 1825 1393 1691 1239 1818 1632 1077 1682 1573 1733 1909 1135 1876 1632 1425 1334 1406 1421 1177 1093 1011 1602 1920 1293 1086 1505 1352 1147 1576 1271 1051 1251 1333 1556 1333 1505 1375 1434 1390 1787 1753 1471 1933 1332 1398 1510 1209 1909 1434 1051 1114 1112 1663 1783 1273 1530 1862 1130 1620 1302 1067 1469 1574 1818 1842 1775 1426 1445 1433 1141 1797 1732 1672 1452 1325 1311 1567 1669 1157 1149 1356 1956 1811 1870 1627 1950 1682 1082 1543 1646 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V
กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (1,010)
อนุสรณ์งานศพ (1)
Book การพยาบาล (1,032)
หนังสืออ้างอิง (3)
งานวิจัย (495)
วิทยานิพนธ์ (124)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ (10,903)
การศึกษาทั่วไป (818)
แผ่น DVD (1)
จุลสาร (1)
หนังสือสำรอง (938)
วารสาร (336)

สถานที่จัดเก็บ
ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. (1,382)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร (1,181)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป (9,044)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

นวนิยาย (887)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (1)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิจัย (471)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วารสาร (324)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิทยานิพนธ์ (68)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป:l:General Books (10,738)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

นวนิยาย:l:Fiction (1,216)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิจัย:l:Research Room (500)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วารสาร (340)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิทยานิพนธ์:l:thesis Room (70)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

หนังสือพิมพ์ (146)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)


ภาษา
1. Thai (14,052)
2. English (667)

ปี
1. 2567 (4)
2. 2566 (13)
3. 2565 (220)
4. 2564 (220)
5. 2563 (293)
มีอีก 75 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
ปรัชญา(50) บอก(22) เต๋า(3) 5d454(0) รัก(2,298) กาญจนาภิเษก(2) หนังสือ(200) ผู้ป่วย(1,065) เด็ก(1,196) บำบัด(426) อ่าน(86) น่ารัก(6)