1634 1648 1583 1654 1654 1907 1819 1531 1154 1791 1093 1486 1457 1494 1800 1745 1432 1690 1244 1180 1290 1318 1690 1234 1778 1486 1686 1352 1445 1678 1568 1679 1814 1015 1712 1957 1282 1111 1124 1817 1371 1774 1274 1200 1973 1964 1299 1541 1010 1171 1751 1724 1402 1005 1182 1428 1125 1610 1329 1118 1688 1842 1724 1100 1939 1456 1398 1723 1015 1326 1551 1751 1957 1075 1169 1587 1276 1844 1811 1734 1215 1439 1370 1413 1891 1584 1493 1117 1695 1735 1387 1722 1751 1663 1509 1311 1587 1337 1913 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V
กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (1,010)
อนุสรณ์งานศพ (1)
Book การพยาบาล (1,029)
หนังสืออ้างอิง (3)
งานวิจัย (496)
วิทยานิพนธ์ (124)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ (10,897)
การศึกษาทั่วไป (818)
แผ่น DVD (1)
จุลสาร (1)
หนังสือสำรอง (932)
วารสาร (336)

สถานที่จัดเก็บ
ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. (1,129)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร (1,140)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป (9,081)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

นวนิยาย (887)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (1)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิจัย (471)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วารสาร (324)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิทยานิพนธ์ (68)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป:l:General Books (10,974)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

นวนิยาย:l:Fiction (1,217)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิจัย:l:Research Room (500)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วารสาร (340)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิทยานิพนธ์:l:thesis Room (70)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

หนังสือพิมพ์ (146)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)


ภาษา
1. Thai (14,040)
2. English (667)

ปี
1. 2566 (6)
2. 2565 (217)
3. 2564 (220)
4. 2563 (292)
5. 2562 (380)
มีอีก 76 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
เต๋า(3) 5d454(0) บอก(22) ปรัชญา(50) อ่าน(86) หนังสือ(200) ผู้ป่วย(1,063) บำบัด(424) เด็ก(1,195) รัก(2,297) น่ารัก(6) กาญจนาภิเษก(2)