1216 1588 1835 1830 1690 1990 1689 1578 1751 1743 1451 1516 1611 1266 1454 1945 1288 1547 1268 1834 1156 1859 1096 1064 1489 1849 1509 1889 1542 1434 1822 1667 1912 1233 1590 1138 1890 1591 1434 1834 1462 1864 1046 1091 1906 1584 1905 1838 1464 1997 1136 1799 1132 1012 1044 1491 1527 1479 1105 1162 1096 1740 1998 1818 1647 1514 1949 1810 1704 1649 1668 1255 1493 1769 1304 1611 1678 1402 1928 1135 1033 1357 1964 1064 1990 1415 1853 1853 1404 1945 1553 1109 1907 1906 1732 1408 1691 1749 1933 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V
กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (1,010)
อนุสรณ์งานศพ (1)
Book การพยาบาล (1,030)
หนังสืออ้างอิง (3)
งานวิจัย (496)
วิทยานิพนธ์ (124)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ (10,898)
การศึกษาทั่วไป (818)
แผ่น DVD (1)
จุลสาร (1)
หนังสือสำรอง (932)
วารสาร (336)

สถานที่จัดเก็บ
ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. (1,350)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร (1,175)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป (9,047)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

นวนิยาย (887)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (1)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิจัย (471)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วารสาร (324)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิทยานิพนธ์ (68)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป:l:General Books (10,761)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

นวนิยาย:l:Fiction (1,217)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิจัย:l:Research Room (500)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วารสาร (340)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิทยานิพนธ์:l:thesis Room (70)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

หนังสือพิมพ์ (146)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)


ภาษา
1. Thai (14,042)
2. English (667)

ปี
1. 2566 (6)
2. 2565 (217)
3. 2564 (220)
4. 2563 (293)
5. 2562 (380)
มีอีก 76 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
เด็ก(1,196) หนังสือ(200) 5d454(0) บอก(22) น่ารัก(6) อ่าน(86) ผู้ป่วย(1,063) รัก(2,297) กาญจนาภิเษก(2) เต๋า(3) ปรัชญา(50) บำบัด(424)