1851 1101 1094 1318 1461 1970 1733 1382 1666 1302 1701 1032 1325 1847 1295 1297 1120 1715 1366 1952 1381 1718 1575 1267 1157 1798 1645 1492 1120 1215 1941 1561 1911 1276 1308 1103 1149 1803 1921 1967 1640 1936 1594 1253 1766 1130 1982 1769 1967 1169 1272 1964 1093 1146 1837 1091 1877 1761 1454 1185 1483 1928 1007 1356 1741 1248 1798 1436 1980 1905 1695 1293 1023 1042 1067 1698 1544 1014 1322 1524 1897 1077 1986 1585 1095 1782 1486 1361 1127 1987 1631 1746 1310 1725 1131 1697 1022 1722 1287 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายละเอียดเกี่ยวกับ USOUNDEX
  กลับหน้าหลัก
U-SOUNDEX


U-SOUNDEX คือ ระบบการสืบค้นโดยค้นหาคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้สนับสนุนกับระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management) โดยเฉพาะ
โดยใช้เทคนิคดูจากการออกเสียงของคำเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาต่อขึ้นมาจาก soundex ซึ่งใช้กันทั่วโลก แต่ว่า soundex สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วน U-SOUNDEX ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ออกแบบมาให้สนับสนุนภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนสระและพยัญชนะดังนี้


กลับ
รายละเอียดการแปลงคำ
อ็ แปลงเป็น ค่าว่าง อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น t 1 แปลงเป็น ค่าว่าง
2 แปลงเป็น ค่าว่าง 3 แปลงเป็น ค่าว่าง 4 แปลงเป็น ค่าว่าง 5 แปลงเป็น ค่าว่าง
6 แปลงเป็น ค่าว่าง 7 แปลงเป็น ค่าว่าง 8 แปลงเป็น ค่าว่าง 9 แปลงเป็น ค่าว่าง
W แปลงเป็น 0 w แปลงเป็น 0 z แปลงเป็น 2 z แปลงเป็น 2
a แปลงเป็น 0 b แปลงเป็น 1 c แปลงเป็น 2 d แปลงเป็น 3
e แปลงเป็น 0 f แปลงเป็น 1 g แปลงเป็น 2 h แปลงเป็น 0
i แปลงเป็น 0 j แปลงเป็น 2 k แปลงเป็น 2 l แปลงเป็น 4
m แปลงเป็น 5 n แปลงเป็น 5 o แปลงเป็น 0 q แปลงเป็น 2
p แปลงเป็น 1 r แปลงเป็น 6 s แปลงเป็น 2 t แปลงเป็น 3
u แปลงเป็น 0 v แปลงเป็น 1 x แปลงเป็น 2 y แปลงเป็น 0
A แปลงเป็น 0 B แปลงเป็น 1 C แปลงเป็น 2 D แปลงเป็น 3
E แปลงเป็น 0 F แปลงเป็น 1 G แปลงเป็น 2 H แปลงเป็น 0
I แปลงเป็น 0 J แปลงเป็น 2 K แปลงเป็น 2 L แปลงเป็น 4
M แปลงเป็น 5 N แปลงเป็น 5 O แปลงเป็น 0 P แปลงเป็น 1
Q แปลงเป็น 2 R แปลงเป็น 6 S แปลงเป็น 2 T แปลงเป็น 3
U แปลงเป็น 0 V แปลงเป็น 1 X แปลงเป็น 2 Y แปลงเป็น 0
Z แปลงเป็น 2 แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น a แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น k แปลงเป็น n
แปลงเป็น n แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น m
แปลงเป็น k แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น p
แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น f แปลงเป็น f
แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น s
แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น h
แปลงเป็น h แปลงเป็น n แปลงเป็น n แปลงเป็น n
แปลงเป็น d แปลงเป็น d แปลงเป็น o แปลงเป็น y
แปลงเป็น y แปลงเป็น g แปลงเป็น k แปลงเป็น v
อิ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อื แปลงเป็น E อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อู แปลงเป็น U
อุ แปลงเป็น U อรรอ แปลงเป็น a เออร์ แปลงเป็น R เออ แปลงเป็น R
เอือะ แปลงเป็น E เอียะ แปลงเป็น e อึ แปลงเป็น E อือ แปลงเป็น E
อือ แปลงเป็น E เอือ แปลงเป็น E เอีย แปลงเป็น e อะ แปลงเป็น a
อี แปลงเป็น i อิ แปลงเป็น i ใอ แปลงเป็น I ไอ แปลงเป็น I
อัย แปลงเป็น I เอา แปลงเป็น O เอ แปลงเป็น A แอะ แปลงเป็น A
แอ แปลงเป็น A อำ แปลงเป็น u โอะ แปลงเป็น q โอ แปลงเป็น q
แปลงเป็น a 0 แปลงเป็น ค่าว่าง


ประโยชน์ด้านการหาคำใกล้เคียง

วิทยาการ แปลงได้เป็น vityakan
มีคำที่ใกล้เคียงคือ วิทยาการผลิต , วิทยาคาร , สหวิทยาการ
เอเชีย แปลงได้เป็น oAcAiy
มีคำที่ใกล้เคียงคือ ทวีปเอเชีย , อาเจียน , คนเอเชีย , คนเอเชีย

ประโยชน์เมื่อการใช้คำค้นไม่ถูก

หากค้นด้วยคำว่า โลกาพิ แปลงได้เป็น nqkapi
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โลกาภิวัตน์

ประโยชน์เมื่อต้องการหาคำอื่น ๆ ที่ยาวกว่า

หากค้นด้วยคำว่า โรคจิต แปลงได้เป็น nqkcit
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โรคจิตเภท , โรงพยาบาลโรคจิต

กลับ

 Copyright 2024. Bcnsprnw @Library