1626 1047 1380 1110 1782 1071 1288 1064 1779 1722 1102 1511 1784 1624 1830 1255 1500 1798 1667 1822 1233 1188 1919 1689 1653 1699 1325 1994 1649 1586 1091 1935 1143 1470 1640 1257 1185 1395 1698 1801 1494 1106 1711 1929 1718 1839 1355 1399 1505 1307 1162 1017 1010 1451 1496 1058 1752 1810 1265 1822 1252 1792 1433 1105 1060 1082 1978 1570 1513 1697 1272 2000 1921 1487 1547 1168 1970 1406 1150 1340 1925 1434 1523 1891 1024 1044 1343 1321 1853 1449 1118 1198 1577 1491 1116 1939 1253 1943 1376 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายละเอียดเกี่ยวกับ USOUNDEX
  กลับหน้าหลัก
U-SOUNDEX


U-SOUNDEX คือ ระบบการสืบค้นโดยค้นหาคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้สนับสนุนกับระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management) โดยเฉพาะ
โดยใช้เทคนิคดูจากการออกเสียงของคำเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาต่อขึ้นมาจาก soundex ซึ่งใช้กันทั่วโลก แต่ว่า soundex สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วน U-SOUNDEX ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ออกแบบมาให้สนับสนุนภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนสระและพยัญชนะดังนี้


กลับ
รายละเอียดการแปลงคำ
อ็ แปลงเป็น ค่าว่าง อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น t 1 แปลงเป็น ค่าว่าง
2 แปลงเป็น ค่าว่าง 3 แปลงเป็น ค่าว่าง 4 แปลงเป็น ค่าว่าง 5 แปลงเป็น ค่าว่าง
6 แปลงเป็น ค่าว่าง 7 แปลงเป็น ค่าว่าง 8 แปลงเป็น ค่าว่าง 9 แปลงเป็น ค่าว่าง
W แปลงเป็น 0 w แปลงเป็น 0 z แปลงเป็น 2 z แปลงเป็น 2
a แปลงเป็น 0 b แปลงเป็น 1 c แปลงเป็น 2 d แปลงเป็น 3
e แปลงเป็น 0 f แปลงเป็น 1 g แปลงเป็น 2 h แปลงเป็น 0
i แปลงเป็น 0 j แปลงเป็น 2 k แปลงเป็น 2 l แปลงเป็น 4
m แปลงเป็น 5 n แปลงเป็น 5 o แปลงเป็น 0 q แปลงเป็น 2
p แปลงเป็น 1 r แปลงเป็น 6 s แปลงเป็น 2 t แปลงเป็น 3
u แปลงเป็น 0 v แปลงเป็น 1 x แปลงเป็น 2 y แปลงเป็น 0
A แปลงเป็น 0 B แปลงเป็น 1 C แปลงเป็น 2 D แปลงเป็น 3
E แปลงเป็น 0 F แปลงเป็น 1 G แปลงเป็น 2 H แปลงเป็น 0
I แปลงเป็น 0 J แปลงเป็น 2 K แปลงเป็น 2 L แปลงเป็น 4
M แปลงเป็น 5 N แปลงเป็น 5 O แปลงเป็น 0 P แปลงเป็น 1
Q แปลงเป็น 2 R แปลงเป็น 6 S แปลงเป็น 2 T แปลงเป็น 3
U แปลงเป็น 0 V แปลงเป็น 1 X แปลงเป็น 2 Y แปลงเป็น 0
Z แปลงเป็น 2 แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น a แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น k แปลงเป็น n
แปลงเป็น n แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น m
แปลงเป็น k แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น p
แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น f แปลงเป็น f
แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น s
แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น h
แปลงเป็น h แปลงเป็น n แปลงเป็น n แปลงเป็น n
แปลงเป็น d แปลงเป็น d แปลงเป็น o แปลงเป็น y
แปลงเป็น y แปลงเป็น g แปลงเป็น k แปลงเป็น v
อิ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อื แปลงเป็น E อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อู แปลงเป็น U
อุ แปลงเป็น U อรรอ แปลงเป็น a เออร์ แปลงเป็น R เออ แปลงเป็น R
เอือะ แปลงเป็น E เอียะ แปลงเป็น e อึ แปลงเป็น E อือ แปลงเป็น E
อือ แปลงเป็น E เอือ แปลงเป็น E เอีย แปลงเป็น e อะ แปลงเป็น a
อี แปลงเป็น i อิ แปลงเป็น i ใอ แปลงเป็น I ไอ แปลงเป็น I
อัย แปลงเป็น I เอา แปลงเป็น O เอ แปลงเป็น A แอะ แปลงเป็น A
แอ แปลงเป็น A อำ แปลงเป็น u โอะ แปลงเป็น q โอ แปลงเป็น q
แปลงเป็น a 0 แปลงเป็น ค่าว่าง


ประโยชน์ด้านการหาคำใกล้เคียง

วิทยาการ แปลงได้เป็น vityakan
มีคำที่ใกล้เคียงคือ วิทยาการผลิต , วิทยาคาร , สหวิทยาการ
เอเชีย แปลงได้เป็น oAcAiy
มีคำที่ใกล้เคียงคือ ทวีปเอเชีย , อาเจียน , คนเอเชีย , คนเอเชีย

ประโยชน์เมื่อการใช้คำค้นไม่ถูก

หากค้นด้วยคำว่า โลกาพิ แปลงได้เป็น nqkapi
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โลกาภิวัตน์

ประโยชน์เมื่อต้องการหาคำอื่น ๆ ที่ยาวกว่า

หากค้นด้วยคำว่า โรคจิต แปลงได้เป็น nqkcit
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โรคจิตเภท , โรงพยาบาลโรคจิต

กลับ

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library