เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด

 

 
แนะนำการใช้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 
        ห้องสมุดตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ของอาคารอำนวยการ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
และชั้น 4ของอาคารเฟื่องฟ้า วิทยาเขตนครสวรรค์
 
การเปิดให้บริการ 
วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
          วันจันทร์ – วันศุกร์       เปิดเวลา  08.30 - 19.30 น.
          วันอาทิตย์                    เปิดเวลา  16.00 - 20.00 น.
          หยุดวันนักขัตฤกษ์
วิทยาเขต นครสวรรค์
          วันจันทร์ – วันศุกร์       เปิดเวลา  08.30 - 18.00 น.
          วันเสาร์                        เปิดเวลา  09.00 - 17.00 น.
          วันอาทิตย์                    เปิดเวลา  09.00 - 20.00 น. 
          หยุดวันนักขัตฤกษ์
 
ระเบียบการยืม – คืนหนังสือ 
มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ไม่เกินคนละ 5 เล่ม กำหนดระยะเวลา  7 วัน
1. หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ) ยืมได้ 7 วัน โดยรวมอยู่ในจำนวนหนังสือ ที่แต่ละคน มีสิทธิ์ยืมหากเกินกำหนด ถ้าส่งคืนเกินกำหนดส่ง ปรับเล่มละ   5 บาท   ต่อ 1 วัน
2.  หนังสือสำรอง ยืมได้ 1 วัน โดยรวมอยู่ในจำนวนหนังสือ ที่แต่ละคน มีสิทธิ์ยืมถ้าส่งคืนเกิน     กำหนดส่ง ปรับเล่มละ   10  บาท   ต่อ 1 วัน
3.  รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารฉบับย้อนหลัง(ยกเว้น นิตยสาร) ยืม ได้ 3 วัน โดยรวมอยู่ใน จำนวนหนังสือ ที่แต่ละคน มีสิทธิ์ยืม ถ้าส่งคืนเกินกำหนดส่ง ปรับเล่มละ   5 บาท   ต่อ 1 วัน
        ถ้าไม่ส่งคืนหนังสือตามกำหนดเวลา ห้องสมุดจะติดรายชื่อ ไว้กับบอร์ดหน้าห้องสมุด ถ้าผู้ใดมีรายชื่อควรรีบมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน
1.  ใช้บัตรของตนเองเท่านั้นในการยืม-คืนหนังสือ
2.  การยืม-คืนโดยระบบบาร์โค้ด สามารถตรวจสอบการยืมของตนได้ทางหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกครั้ง ควรจะทำการตรวจสอบหนังสือจะครบกำหนดส่งเมื่อใด และหนังสือที่ยืมไปตรงกับที่รายงานจากหน้าจอหรือไม่และหลังจากคืนเรียบร้อยแล้วก็  ควรตรวจสอบเช่นกัน คอมพิวเตอร์บันทึกการคืนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากมีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะต้องยึดถือข้อมูลตามที่คอมพิวเตอร์บันทึกไว้
3.  เมื่อทำหนังสือสูญหาย จะต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบโดยเร็ว มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับหนังสือจนถึงวันที่แจ้งหาย พร้อมทั้งเสีย ค่าชดใช้หนังสือที่หายเป็น 2 เท่า ของราคาหนังสือที่หาย หรือซื้อมาทดแทน และเสียค่าทำปกและเย็บเล่ม 80 บาท หากเป็นหนังสือ ที่เย็บเล่ม เสริมปกแล้วห่อปก พลาสติกเสียค่าทำปกและเย็บเล่ม   30 บาท  กรณีไม่ทราบราคาหนังสือ ให้ชำระเงินตามจำนวนหน้าของหนังสือที่ทำหายโดยคิดราคาหน้าละ 1 บาท และเพิ่มเงินอีก 80 บาท เพื่อ เข้าปกเย็บเล่มใหม่
4.  สัปดาห์สุดท้ายของการสอบจบ งดบริการยืมหนังสือ กลับบ้าน และจะมีรายชื่อติดตามทวง สำหรับผู้ที่ยังไม่ส่งหนังสือคืนห้องสมุด
 
 
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
1.   ก่อนเข้าห้องสมุดควรฝากกระเป๋า สัมภาระ ที่ไม่จำเป็นต่อการอ่านเขียนที่ตู้เก็บของด้านนอก นำบัตรนักศึกษามาแลกกุญแจกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2.   ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ แสดงถึงการเป็นผู้มีการศึกษา การรู้จักกาลเทศะ ความเคารพต่อสถานที่
3.   ในห้องสมุด ห้ามสูบบุหรี่ ไม่เสียงดัง ไม่นำของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
4.  ไม่ฉีก ตัด ทำลาย ไม่ขโมย ทรัพย์สินวัสดุสารสนเทศ ซึ่งเป็นสมบัติของหลวง จัดซื้อมาด้วยเงินงบประมาณ นักศึกษาจึงควรใช้อย่างทะนุถนอมเพื่อให้ทรัพยากรมีอายุการใช้งานได้นานในรุ่นต่อๆไป
5.  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ/วารสาร ก่อนนำออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ไม่ใช่เป็นการจับผิดแต่เป็นหลักปฏิบัติสากลของห้องสมุดโดยทั่วไป ห้ามนำหนังสือออกจาห้องสมุด โดยไม่ได้ทำการยืม มิฉะนั้นจะได้รับการการพิจารณาโทษ
6.  ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนดขึ้น อาจถูกลงโทษตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนดขึ้น อาจถูกโทษตามความเหมาะสมกับโทษที่ก่อขึ้น เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การให้ออกจากห้องสมุดทันที ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด พักการเรียน คัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตของวิทยาลัยฯ
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library