1017 1630 1371 1059 1209 1570 1618 1684 1268 1298 1370 1466 1071 1121 1879 1348 1091 1666 1651 1111 1029 1419 1600 1655 1294 1152 1591 1460 1350 1494 1969 1125 1821 1522 1516 1331 1314 1193 1854 1783 1803 1813 1552 1055 1854 1130 1392 1883 1046 1684 1037 1109 1766 1266 1151 1768 1983 1347 1852 1437 1952 1528 1823 1556 1816 1432 1255 1205 1844 1641 1520 1950 1988 1038 1699 1545 1042 1995 1485 1735 1791 1153 1709 1067 1832 1549 1116 1855 1795 1943 1368 1143 1562 1276 1689 1347 1179 1527 1861 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ I
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115
ว425ต ล.1 2552 
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WA525
ส126ก 2552 
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติ
   ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WA590
ณ249ก 2553 
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY85
จ687อ 2545 
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY157.6
ว272ก 2551 
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ,Book การพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY161
ก492 2545 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2545 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2543
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY160
อ332ก 2543 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 11-15 = Ment..
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160
ม246ก 2544 ล.3 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-10= Mental..
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160
ม246ก 2544 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7= Mental ..
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160
ม246ก 2544 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ
   อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ / 2543
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY160
อ689ก 2543 
ตำราสูติศาสตร์ชุดการตั้งครรภ์และการคลอดปกติ
   อติวุทธ กมุทมาศ / 2546
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WQ100
อ143ต 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่ว..
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY154
ส719อ ล.1 2544 
ต้อกระจก:การดูแล
   ภารดี นานาศิลป์ / 2543
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WW260
ภ387ต 2543 
ผู้สูงอายุไทย
   บรรลุ ศิริพานิช / 2542
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WT100
บ194ผ 2542 
การพยาบาลเด็ก
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY159
ม513ก ล.1 2551 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    / 2548
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152
ค127ก ล.3 2548 
การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิก = Surgical nursing inclinical p..
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY161
ก492ก 2545 
การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
   รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY159
ร332ก 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [280]   [แสดง 20/5596 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library