เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
การพยาบาล
การศึกษาทั่วไป
นวนิยาย
วารสาร
วิจัย และ วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือพิมพ์
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความส..

วจ.WY18.8 ม468ผ
การวิเคราะห์องค์ป่ระกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออ..

วจ.WY18.8 ย155ก
ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนภ..

วจ.WY18.8 ร157ป
ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนภ..

วจ.WY18.8 ร157ป
ความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ตามประเมินของอาจาร..

วจ.Wy18.8 ว322ค
ความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ตามประเมินของอาจา..

วจ.WY18.8 ว322ค
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเ..

วจ.WY18.8 ว835ค
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภา แบบการเรียน กับผลสัม..

วจ.WY18.8 ส875ค
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการ..

วจ.WY18.8 อ481ผ
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการสร้าง..

วจ.WY18 จ484ก
ผลของการเรียนแบบศูนย์การเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ..

วจ.WY18 จ531ผ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียนประก..

วจ.WY18 จ533ก
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบ..

วจ.WY18 ช617ย
พฤติกรรมการใฝ่รู้ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิ..

วจ.WY18 ช618พ
ผลการเรียนเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ..

วจ.WY18 ด164ผ
พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลตามกา..

วจ.WY18 ท315พ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในราย..

วจ.WY18 ท317ก
การรับรู้ความสามารถในการปฏบัติงานตามบทบาทเวชกรฉุ..

วจ.WY18 ท354ก
ผลการเรียน ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักศึกษา..

วจ.WY18บ784ผ
ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ด้ว..

วจ.WY18 ป142ผ
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [29]   [แสดง 20/564 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library