เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
         main_book หนังสือทั่วไป:l:General Books
         main_fic นวนิยาย:l:Fiction
         main_res วิจัย:l:Research Room
         main_serial วารสาร
         main_thesis วิทยานิพนธ์:l:thesis Room
         NW Old zone ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. (ขอยืมได้)
         นสพ. หนังสือพิมพ์
2ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-thesis วิทยานิพนธ์
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         SPR Old zone ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร (ขอยืมได้)
         นสพ หนังสือพิมพ์
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
แผนที่ ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library