เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
การพยาบาล
การศึกษาทั่วไป
นวนิยาย
วารสาร
วิจัย และ วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือพิมพ์
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิ..

วจ.LB2324 พ899ส
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมิน..

วจ.LB2324 ร423ร
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ..

วจ.LB2324 ศ631ป
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกา..

วจ.LB2324 ศ631ป
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกัน..

วจ.LB2324 ศ631ป
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการดำเนินงาน..

วจ.LB2525 จ329ก
การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะ..

วจ.LB2525 ภ183ก
ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษ..

วจ.LB2525 ร623ค
การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ..

วจ.LB2525 ว226ก
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลคร..

วจ.LB3051 พ716ก
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีแบบบูรณาก..

วจ.LB ศ479ก
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาระบบทวิภาคีหรื..

วจ.LC1043 พ911ร
คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสต..

วจ.LC268 ส826ค
ผลของการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับพยาบาลบุคคลที่มี..

วจ.PE1116 จ262ผ
การสร้างหลักสูตรสอนเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเทคโนโ..

วจ.QA76 จ392ก
รูปแบบการออกกำลังกายแบบกะลาบิค / กิตติพร เนาว์สุ..

วจ.QT225 ก673ร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและการรับรู้คว..

วจ.QT255 ช6178ค
สิ่งจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชน ณ สวนสาธารณะ..

วจ.QT255 น148ส
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนั..

วจ.QT255 ป478ป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนั..

วจ.QT255 ป478ป
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [29]   [แสดง 20/564 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library