เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
การพยาบาล
การศึกษาทั่วไป
นวนิยาย
วารสาร
วิจัย และ วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือพิมพ์
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยว..

วจ.WM105 ณ111ป
รายงานการวิจัย การสำรวจสุขภาพจิตและการใช้สารเสพต..

วจ.WM105 พ242ร
สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ..

วจ.WM105 พ722ส
ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมรา..

วจ.WM105 ภ19ภ
การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (S..

วจ.WM165 ป347ก
รายงานผลการศึกษา ระบาดวิทยาของพฤติกรรมการทำร้าย..

วจ.WM165 อ163ร
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล ..

วจ.WM171 ภ374ภ
ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้เสพยาบ้าที่มารับบริการ..

วจ.WM171 ส212ค
ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้เสพยาบ้าที่มารับบริการ..

วจ.WM171 ส212ค
ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติด้านลบในผู้เสพติด..

วจ.WM171 อ383ค
ผลของโครงการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่โดยนักศึกษาพยาบาล..

วจ.WM171 อ383ค
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการศึกษาลักษณะขอ..

วจ.WM172 ก318ร
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการศึกษาลักษณะขอ..

วจ.WM172 ก318ร
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับการป้อง..

วจ.WM172 ก772ค
ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรม..

วจ.WM172 ช376ป
ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัวของผู..

วจ.WM172 ด426ค
ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัวของผู..

วจ.WM172 ด426ค
ความเครียดและความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบา..

วจ.WM172 ต173ค
ระดับความเครียด สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดและก..

วจ.WM172น111ร
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวใ..

วจ.WM172 ป446ศ
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [29]   [แสดง 20/564 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library