เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
การพยาบาล
การศึกษาทั่วไป
นวนิยาย
วารสาร
วิจัย และ วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือพิมพ์
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชา..

วจ.WG340 ส732ก
ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรม..

วจ.WG340 ส753ผ
ความรู้ ทัศนคติต่อการเป็นโรคและพฤติกรรมสุขภาพของ..

วจ.WG340 อ863ค
การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาห..

วจ.WK810 ข226ร
โครงการสัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดั..

วจ.WK810 ภ545ค
การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหว..

วจ.WK810 ว283ก
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน..

วจ.WK810 ว645ผ
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่ว..

วจ.WK810 อ549ผ
กว่าจะเป็นผุ้ดูแล:พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือ..

วจ.WL355 ก383ก
พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง..

วจ.WL355 ศ315พ
พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง..

วจ.WL355 ศ315พ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของ..

วจ.WL359 ส732อ
การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การพยาบาลผู้ป่..

วจ.WL400 จ631ก
การสอนต่อพฤติกรรมการจัดการความเจ็บปวดของนักศึกษา..

วจ.WL704 น695ก
การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การจัดการความ..

วจ.WL704 น695ก
การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การจัดการความ..

วจ.WL704 น695ก
การรับรู้ความปวด และการจัดการกับความปวดในหญิงหลั..

วจ.WL704 ส765ก
ความปวดและการจัดการความปวดของผู้สูงอายุที่มีความ..

วจ.WL704 ส765ค
ความปวดและการจัดการความปวดของผู้สูงอายุที่มีควา..

วจ.WL704 ส765ค
รายงานการวิจัย การศึกษาการรับรู้ตนเอง และทัศนคติ..

วจ.WM100 ส277ร
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [29]   [แสดง 20/564 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library