1063 1739 1628 1375 1955 1026 1851 1757 1958 1506 1591 1151 1626 1243 1718 1027 1398 1100 1789 1478 1516 1856 1989 1704 1187 1880 1612 1826 1993 1247 1103 1492 1040 1527 1067 1573 1509 1949 1041 1443 1862 1006 1354 1712 1901 1058 1234 1506 1142 1104 1038 1794 1106 1044 1395 1376 1811 1731 1215 1513 1402 1120 1121 1912 1660 1475 1694 1246 1011 1948 1779 1663 1708 1756 1837 1039 1840 1877 1787 1225 1805 1146 1968 1299 1683 1385 1572 1051 1442 1202 1075 1517 1401 1875 1181 1636 1799 1485 1173 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
การพยาบาล
การศึกษาทั่วไป
นวนิยาย
วารสาร
วิจัย และ วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือพิมพ์
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน..

วจ.LB1025 ส739ผ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็..

วจ.LB1028.5 จ531ค
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็..

วจ.LB1028.5 จ531ค
ผลของการทบทวนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ..

วจ.LB1028.5ศ315ผ
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องร..

วจ.LB1028 ช616ก
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง..

วจ.LB1028 ช616ก
ผลทางการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากก..

วจ.LB1028 ด155ผ
การพัฒนาแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในว..

วจ.LB1032 ท478ก
การพัฒนาแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในว..

วจ.LB1032 ท478ก
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อความสามารถในการ..

วจ.LB1032 ส882ผ
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล / นภา..

วจ.LB1060 น196ก
กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาเวช..

วจ.LB1060 บ788ก
กระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูป..

วจ.LB1060 พ225ก
ผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพต่อสถานะสุขภาพของ..

วจ.LB1060 ว255ผ
รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด..

วจ.LB1060 ศ373 2546
ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง/..

วจ.LB1060 ส755ผ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา / กมล สุด..

วจ.LB1178 ส691ร 2548
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของคณา..

วจ.LB1179 จ322ก
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความประหยัดโดยการใช้กระบวนกา..

วจ.LB2301 ศ287ผ
ผลการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษ..

วจ.LB2324 ช317ผ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [29]   [แสดง 20/564 รายการ]

 Copyright 2024. Bcnsprnw @Library